In deze verklaring staat omschreven hoe Druk & Vorm omgaat met uw persoonsgegevens. In geval van wetswijzigingen zal deze worden aangepast. 

Identiteit:
Druk en Vorm
Heijendaalseweg 241
6525 SH Nijmegen
024 – 354 21 44
KvK-nummer: 10023241
Rechtsgronden, doel en duur van de opslag
Naam en adresgegevens worden door ons gebruikt voor het opstellen van  de factuur, en wanneer een order per post verzonden wordt, voor de verzending. Ook kunnen wij contact opnemen in het geval van vragen over de uitvoering van een aan ons verstrekte opdracht. Voor andere doeleinden worden deze gegevens niet gebruikt. Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Gegevens die wij gebruiken zijn:
  • naam
  • adres
  • emailadres
  • rekeningnummer
  • telefoonnummer
Wij hebben de wettelijke verplichting, de administratieplicht voor de Belastingdienst om onze facturen voor een periode van tenminste zeven jaar te bewaren. Na deze periode, worden facturen vernietigd.
Delen van gegevens aan derden
Druk & Vorm verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Recht op inzage, rectificatie, of wissing van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Hiervoor kunt u contact opnemen met: info@drukenvorm.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te zenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies en vergelijkbare technieken
Druk en Vorm maakt geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken
Beveiliging van persoonsgegevens
De bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, neemt Druk & Vorm serieus. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@drukenvorm.nl